MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) Działania Marii Skłodowskiej-Curie

Program wspiera badaczy na różnych etapach kariery zawodowej. Finansowaniu podlegają prace badawcze oraz szkolenia prowadzone zarówno w Europie, jak i krajach pozaeuropejskich. MSCA wspiera rozwój kadry poprzez zatrudnianie badaczy z zagranicy i udział pracowników w międzynarodowych projektach badawczych. Program pozwala na realizowanie przedsięwzięć w każdej dyscyplinie naukowej. Mogą one dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i wdrożeniowych. Wymogiem jest rozwój kariery naukowej poprzez międzynarodową mobilność naukowców. 

Adresatami programu, w zależności od typu projektu, są naukowcy dowolnej narodowości, którzy będą współpracować z instytucjami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej lub poza jej granicami takimi, jak instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe czy międzynarodowe. Instytucja może mieć status beneficjenta lub organizacji partnerskiej.  

Naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności, czyli nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. W projektach są zatrudniani na umowy o pracę. 

Budżety projektów MSCA tworzone są na podstawie liczby osobo-miesięcy, na jaką przyjmowani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców wraz z przysługującymi dodatkami, (2) koszty realizacji badań, organizacji i uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i kursach, koszty publikacji wyników badań (3) koszty zarządzania i koszty pośrednie. 

Działania MSCA są częścią Programu Ramowego Unii Europejskiej  Horyzont Europa. Wnioski składane są elektroniczne poprzez portal Funding & Tender opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  

Procedura:

Prosimy o zgłoszenia do konkursu, na maila: cwp@amu.edu.pl, możliwie jak najwcześniej po podjęciu decyzji o składaniu wniosku. 

WAŻNE! Granty UE finansujące badania naukowe wiążą się z większym nakładem pracy niż konkursy krajowe. Z doświadczenia wiemy, że w przypadku Lidera wniosku międzynarodowego przygotowanie, a następnie skonsultowanie części merytorycznej i budżetu, może zająć nawet pół roku. Kiedy UAM pełni rolę Partnera minimalnym czasem na dopracowanie budżetu i formalności jest miesiąc. Kluczowym elementem budżetu są wynagrodzenia dla członków zespołu badawczego, które muszą zostać skalkulowane zgodnie z Regulaminem Wynagradzania UAM. Brak konsultacji budżetu z CWP oraz niedoszacowanie kosztów wynagrodzeń mogą spowodować, Iż UAM nie przystąpi do realizacji przyznanego projektu, a umowa partnerska nie zostanie podpisana.

W procesie przygotowywania wniosku nasza uczelnia zapewnia wsparcie osób doświadczonych zarówno w przygotowywaniu, jak i ocenianiu wniosków dla Komisji Europejskiej.